Drukuj

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała, poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w okresie realizacji projektu.

Celami szczegółowymi projektu było:

Projekt skierowany był do uczniów z klas I - III. Wzięło w nim udział 46 uczniów z naszej szkoły. W ramach projektu zaplanowano organizację i przeprowadzono następujące zajęcia pozalekcyjne wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

Dzięki realizacji projektu nasza szkoła pozyskała fundusze na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia w/w zajęć pozalekcyjnych oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej kwocie 30.000 zł.