Herb PolskiLogo szkoły

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu są uczniowie naszej szkoły, pełni pasji i zaangażowania. Często, a nawet zawsze kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Niosą bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym sobie.

CELE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego;
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi;
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • Rozwijanie zainteresowań;
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Jeśli jesteś otwarty na potrzeby innych, chcesz nieść pomoc potrzebującym, masz pomysły, to zapraszamy do wspólnego działania na rzecz potrzebujących.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
p. Janusz Nowak

Wolontariat w szkole

Wolontariat

Słowo pochodzi od łacińskiego voluntas, które oznacza dobrowolność. To właśnie stanowi fundamentalne założenie wolontariatu. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, podmiotów leczniczych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Czy dobrowolne pomaganie swojej rodzinie lub przyjaciołom to wolontariat?

Pomoc rodzinie wynika z potrzeby dbania o relacje i szacunek, którym darzymy swoich bliskich. Wolontariat powinien więc wykraczać poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Aktywności podejmowane w ramach wolontariatu to wszystkie dobrowolne i pożyteczne działania na rzecz m.in. ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego czy lokalnego, których celem jest rozwiązanie problemów, poprawa sytuacji w danym środowisku lub rozwój. Za wolontariat możemy uznać zarówno pomoc osobom potrzebującym jak i pożyteczne działania na rzecz środowiska naturalnego lub lokalnego np. odmalowanie szkolnego ogrodzenia czy remont placu zabaw.

Wolontariat ze względu na czas zaangażowania wolontariuszy dzielimy na:

 1. Wolontariat akcyjny
 2. Wolontariat stały

Wolontariat akcyjny to pojedyncze, krótkoterminowe projekty takie jak np. organizacja szkolnego festynu, kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej (DPS) czy zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Wolontariat akcyjny trwa od jednego do kilku dni. Taka forma zaangażowania dominuje w szkołach podstawowych ze względu na młody wiek wolontariuszy oraz trudności z przygotowaniem długoterminowego projektu wolontariatu nie wymagającego dużej odpowiedzialności. Nie jest to jednak reguła, ponieważ szkoły podstawowe organizują długoterminowe działania uczące wolontariuszy poczucia odpowiedzialności. Wolontariat stały to zobowiązanie systematyczne, np. regularna pomoc młodszym kolegom w odrabianiu lekcji na świetlicy, pomoc w bibliotece lub opieka nad miejscem pamięci w środowisku lokalnym.

Wolontariat a akcje charytatywne

Często zdarza się, że wolontariat mylony jest z akcjami charytatywnymi, czyli z działaniem związanym ze zbiórką pieniędzy na określony cel. Osoba, która podejmuje się organizacji całego przedsięwzięcia np. zbierania nakrętek w szkole (przygotuje ogłoszenia, zorganizuje miejsce zbiórki oraz przewóz nakrętek) jest wolontariuszem. Jednak uczniowie przynoszący nakrętki w ramach akcji są uczestnikami akcji charytatywnej; nie jest to jeszcze wolontariat. Podobnie jest w przypadku akcji „Góra Grosza”. Samo zorganizowanie akcji może leżeć w kompetencjach szkolnego koło wolontariatu, ale uczniowie dokładający się do góry grosza nie są wolontariuszami.

Wolontariat w szkole – dlaczego warto?

Szkolny wolontariat umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia (coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na zaangażowanie społeczne swoich potencjalnych pracowników). Wolontariat szkolny i podstawa programowa Szkolne koło wolontariatu jest skutecznym narzędziem wspierającym szkołę w realizacji podstawy programowej. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III w ramach edukacji społecznej, wymagania szczegółowe zakładają, że uczeń „rozróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym” oraz „nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym”, co wpisuje się w ideę wolontariatu. Podobnie w klasach IV-VIII, uczeń powinien umieć „wyjaśnić, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja” oraz posiadać „własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe”. Podstawa programowa na tym etapie kształcenia i wychowania zakłada rozwijanie wrażliwości moralnej uczniów, między innymi poprzez wskazanie istoty koleżeństwa, wzajemnego szacunku, udzielanie pomocy potrzebującym i rozwijanie umiejętności współpracy.
Wyżej wymienione cele można realizować poprzez promowanie wśród uczniów idei wolontariatu, angażując ich w działania szkolnego koła wolontariatu, prezentując jego dokonania czy prowadząc tematyczne warsztaty.

Kto może zostać wolontariuszem?

Każdy! Kto tylko ma chęci do działania. Wolontariuszem szkolnego koła może być zarówno uczeń pierwszej klasy jak i ostatniej klasy szkoły podstawowej. Dzięki zaangażowaniu w działania wolontariackie uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania, co może przełożyć się na większe zaangażowanie w szkolne obowiązki.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program