Herb PolskiLogo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie: http://www.wyszyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 7 lipca 2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 29 marca 2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTEPNOŚCI:

Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Pani Justyna Piotrowska lub sekretariat szkoły adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 24 3662199.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie
Wyszyna 2, 09-411 Biała
Telefon: 24 3662199
Fax: 24 3662199
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała, prowadzą trzy wejścia.
Wejście główne do szkoły dla osób pieszych znajduje się od strony parkingu. Dojście chodnikiem. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przejście przez wiatrołap. Jest podjazd dla osób poruszających się na wózku. Szerokość drzwi jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie drzwi otwierają się siłą mięśni i są wyposażone w samozamykacz.
Drugie wejście dla osób pieszych znajduje po prawej stronie budynku w szczycie budynku i prowadzi do przedszkola znajdującego się na piętrze budynku. Dojście chodnikiem. Szerokość drzwi jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, drzwi otwierają się siłą mięśni i są wyposażone w samozamykacz. Na piętro prowadzą schody z barierkami oraz platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Trzecie wejście dla osób pieszych znajduje się po lewej stronie budynku na szczycie budynku. Do wejścia prowadzą schody w dół z barierkami i prowadzą do szatni szkolnej. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie są wykorzystywane informacje głosowe, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego usytuowany jest parking, gdzie jest wyszczególnione miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole